CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI
la Barcelona

Informații pentru cetățenii străini

Viza română

Lista statelor pentru ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte simple, este obligatorie viza de intrare în România - Anexa 1

Lista statelor pentru ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte simple, nu este obligatorie viza de intrare în România - Anexa 2

Lista statelor ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte diplomatice, de serviciu, oficiale şi al carnetelor de marinar, sunt scutiţi de la obligativitatea vizei pentru a intra în România -Anexa 3 

Excepţii:

A. Cetăţenii statelor terţe, supuşi obligaţiei de a deţine viză în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/ 2001, pot tranzita România, într-o perioadă care nu depăşeşte 5 zile, fără a obţine în prealabil o viză română de tranzit, tip B, dacă:

· sunt titulari ai unuia dintre următoarele documente eliberate de statele membre ale Uniunii Europene care aplică integral acquis-ul Schengen (Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Slovacia, Suedia, Ungaria), sau de Danemarca, Islanda, Norvegia:

  • "viză uniformă" (Schengen) (menţionată la articolul 10 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen);
  • "viză de lungă şedere" (menţionată la articolul 18 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen);
  • "permis de şedere", inclus în anexa IV la Instrucţiunile Consulare Comune.

· posedă o viză de scurtă şedere, o viză de lungă şedere sau un permis de şedere valabile eliberate de Bulgaria (conform anexei la Decizia 582/ 2008) şi Cipru (conform anexei la Decizia 895/2006);

· posedă un permis de şedere valabil eliberat de Elveţia şi Liechtenstein (conform anexei la Decizia nr. 896/ 2006/ CE).

Condiţii:

Durata de valabilitate a documentelor menţionate trebuie să acopere durata tranzitului;

Cetăţenii în cauză sunt scutiţi de obligaţia obţinerii vizei române de tranzit, însă trebuie să îndeplinească în continuare condiţiile de intrare stabilite la articolul 5 (1) din Regulamentul 562/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 – Codul Frontierelor Schengen (document valabil de trecere a frontierei, documente justificative ale scopului şi condiţiilor de călătorie, dovada că posedă suficiente mijloace de subzistenţă pe perioada tranzitului).

Pentru echivalarea unei vize uniforme, a unei vize naţionale sau a unui permis de şedere cu viza română de tranzit este necesar ca tranzitarea teritoriului României să se încadreze într-un traseu firesc către ţara care a eliberat viza sau pentru a se întoarce în ţara al cărui resortisant este, sau ţara de domiciliu.

Posesorilor unei vize cu o singură călătorie, epuizată în ceea ce priveşte dreptul de şedere sau numărul de călătorii, li se va permite tranzitul numai în perioada de valabilitate a vizei. Echivalarea cu viza română de tranzit şi tranzitarea teritoriului României de către posesorul unei asemenea vize urmează să se justifice numai ca o consecinţă a utilizării acelei vize, pentru reîntoarcerea în ţara al cărei resortisant este sau în ţara de domiciliu.


B. Titularii permiselor de şedere permanente eliberate de statele Uniunii Europene pot intra şi rămâne în România pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 6 luni fără viza română.

Aceste permise trebuie să fie eliberate în conformitate cu prevederile Directivei (CE) 109/2003 privind statutul de rezident pe termen lung al terţilor, potrivit cărora permisele de şedere eliberate terţilor cu statut de rezident pe termen lung în Statele Membre trebuie să fie valabile pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.

La art. 8, alin. 3 din aceeaşi directivă se precizează că permisul de şedere al rezidenţilor pe termen lung trebuie să conţină la rubrica "tipul permisului” menţiunea "REZIDENT PE TERMEN LUNG – EC".

Permisele care nu se încadrează în aceste condiţii, nu sunt permise de şedere permanente şi prin urmare posesorii unor astfel de documente au nevoie de vize pentru a intra în România. 


II. Cum se acordă viza română de scurtă şedere (partea I)

1. Viza de tranzit aeroportuar identificată prin simbolul A
Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista prezentată în (statele bifate cu **)

Condiţii: existenţa vizei statului de destinaţie şi a biletului de avion valabil până la destinaţie; în cazul în care statul de destinaţie este chiar statul de origine sau un alt stat pentru care solicitantul nu are obligaţia deţinerii unei vize de intrare, se va accepta numai biletul de avion valabil până la destinaţie, cu condiţia ca pe traseu să nu existe alte escale sau întreruperi în state pentru care solicitantul are obligaţia deţinerii unei vize de intrare sau de tranzit.

2. Viza de tranzit identificată prin simbolul B

Viza de tranzit este viza care permite unui străin să tranziteze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul, două sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile.

Condiţii: existenţa vizei statului de destinaţie şi a biletelor de călătorie valabile până la destinaţie; în cazul în care deplasarea se face cu un autovehicul, se vor prezenta permisul de conducere, documentele de înmatriculare ale autovehiculului şi cartea verde în care sunt înscrise datele de identificare ale titularului, statul de destinaţie şi statele de tranzit

3. Viza de scurtă şedere:

(1) misiune identificată prin simbolul C/M- străinilor (şi membrilor lor de familie) care se deplasează în România pentru raţiuni ce ţin de funcţiile lor politice, administrative sau de utilitate publică, în cadrul guvernelor şi administraţiilor publice ale ţării de origine sau în cadrul organizaţiilor internaţionale

Documente necesare: notă verbală sau scrisoare oficială adresată misiunii diplomatice sau oficiului consular care a primit cererea, din partea guvernului sau a altor autorităţi ale statului de reşedinţă ori din partea unei organizaţii internaţionale, prin care se atestă statutul oficial al solicitantului şi scopul oficial al călătoriei

(2) turism identificată prin simbolul C/TU - pentru străinii care călătoresc în România pentru motive turistice

Documente necesare:

 • voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică şi itinerarul călătoriei; 
 • bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; 
 • asigurare medicală; 
 • dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă 

(3) vizită identificată prin simbolul C/VV- pentru străinii care se deplasează în România în vizită la cetăţeni români sau la străini posesori ai unui permis de şedere valabil pe teritoriul României

Documente necesare:

 • bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; 
 • asigurare medicală; 
 • invitaţie autentificată din partea persoanei vizitate, din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului; 
 • dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă, dacă persoana vizitată nu asigură mijloacele de întreţinere; 
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului, dacă persoana vizitată nu asigură cazarea; 

(4) afaceri identificată prin simbolul C/A - pentru străinii care călătoresc în România în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru instruirea personalului local sau pentru verificarea modului de folosire şi funcţionare a bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi pentru străinii care sunt sau urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unor societăţi comerciale din România

Documente necesare:

 • bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; 
 • asigurare medicală; 
 • invitaţie din partea unei societăţi comerciale sau autorităţi publice de a participa la întâlniri, conferinţe, târguri ori congrese având legătură cu comerţul sau cu industria, din care să rezulte faptul că societatea comercială ori autoritatea publică respectivă va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau prin alte documente care dovedesc scopul călătoriei; 
 • dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă; 
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare; 

(5) transport identificată prin simbolul C/TR - pentru străinii care călătoresc în România pentru perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane

Documente necesare:

 • documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe durata şederii; 
 • asigurare medicală; 
 • permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport; 
 • licenţă de transport şi licenţă de execuţie; 

(6) activităţi sportive identificată prin simbolul C/SP - pentru străinii care călătoresc în România pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive

Documente necesare:

 • invitaţia organizatorilor, care să ateste asigurarea medicală şi a cazării; 
 • lista oficială a delegaţiei sportive străine, cu specificarea calităţii fiecărui membru; 
 • avizul direcţiei judeţene pentru sport competente teritorial; 

(7) activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române identificată prin simbolul C/ZA - în condiţiile justificării prezenţei în România

Documente necesare:

 • documente emise de instituţiile la care urmează să se deplaseze pentru a justifica prezenţa în România; 
 • bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; 
 • dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 100 euro/zi ori echivalentul în valută convertibilă, pentru întreaga perioadă; 
 • asigurare medicală; 
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare. 

PROCEDURA INVITAŢIEI

Dacă sunteţi cetăţeni ai statelor pentru care este obligatorie procedura invitatiei,  pentru a solicita acordarea vizei de intrare în România trebuie să îndepliniţi următoarea procedură:

Posesorilor de paşapoarte simple, li se poate acorda viza de scurtă şedere cu una sau mai multe călătorii, dacă prezintă misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare invitaţie scrisă din partea unei persoane fizice sau juridice, din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, în următoarele scopuri: 

a) vizită - pot face invitaţii cetăţenii români sau străinii posesori ai unui permis de şedere valabil, cu prezentarea, după caz, a următoarelor documente: 

 i. cartea de identitate sau paşaportul, pentru cetăţenii români, permisul de şedere, pentru străini, în original şi în copie; 

 ii. dovada asigurării condiţiilor de cazare; 

 iii. dovada posibilităţilor de asigurare a întreţinerii străinului în cuantum de cel puţin 30 euro/zi pentru întreaga perioadă pentru care este invitat; 

 iv. copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat, aparţinând străinului invitat; 

 v. două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat; 

b) turism - pot face invitaţii, nominal pentru fiecare străin invitat, societăţile comerciale cu profil turistic, cu prezentarea următoarelor documente: 

 i. certificatul de înmatriculare şi statutul societăţii comerciale, în original şi în copie; 

 ii. împuternicirea din partea societăţii comerciale pentru persoana desemnată să invite în numele acesteia; 

 iii. cartea de identitate sau permisul de şedere, după caz, al persoanei împuternicite; 

 iv. copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat; 

 v. două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat; 

c) afaceri - pot face invitaţii, de regulă, pentru 3 persoane simultan, societăţile comerciale cu sediul în România. În numele societăţilor comerciale pot invita numai persoanele care sunt desemnate, conform legii, să reprezinte societatea comercială ori sunt deţinătoare ale majorităţii capitalului social. În acest caz este necesară prezentarea următoarelor documente: 

 i. certificatul de înmatriculare şi statutul societăţii comerciale, în original şi în copie; 

 ii. dovada calităţii persoanei care invită în numele societăţii comerciale; 

 iii. cartea de identitate sau permisul de şedere, după caz, al persoanei împuternicite; 

 iv. copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat; 

 v. două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat; 

 vi. dovada asigurării condiţiilor de cazare a străinului invitat pe perioada şederii în România. 

Invitaţiile se completează de către persoana care invită în două exemplare şi se depun la sediul formaţiunilor teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea aprobării. 

Soluţionarea cererilor de aprobare a invitaţiilor se face în termen de 60 de zile de la data depunerii. 

În cazul aprobării, un exemplar al invitaţiei va fi înmânat persoanei care invită, în scopul transmiterii către străinul invitat în vederea prezentării în original la misiunea diplomatică sau la oficiul consular unde solicită acordarea vizei române. 


EXCEPŢII:

Dacă îndepliniţi una din următoarele condiţii nu trebuie să mai urmaţi procedura menţionată.

Atenţie!!!

Pentru a vă încadra în una din excepţiile menţionate mai jos trebuie să faceţi dovada prin prezentarea unui document care să ateste excepţia.

Faptul că vă încadraţi în una din excepţiile menţionate nu vă scuteşte de la prezentarea celorlalte documente justificative necesare pentru obţinerea vizei de intrare în România.

(1) Centrul Naţional de Vize poate aproba acordarea vizelor, cu avizul prealabil al Oficiului Român pentru Imigrări, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta secţiune, pentru următoarele categorii de străini: 

a. străinul minor al cărui părinte se află în posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare; 

b. soţul/soţia şi părinţii străinului care se află în posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare; 

c. străinul major al cărui părinte este cetăţean român; 

d. străinul, părinte al unui cetăţean român. 

(2) Centrul Naţional de Vize poate aproba acordarea vizei, fără avizul Oficiului Român pentru Imigrări şi fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta secţiune, pentru următoarele categorii de străini: 

a. străinii căsătoriţi cu cetăţeni români; 

b. străinii copii minori ai cetăţenilor români; 

c. străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen, fără ca valabilitatea vizei să depăşească valabilitatea permisului de şedere; 

d. străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în state pentru ai căror cetăţeni nu există obligativitatea vizei de intrare în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen; 

e. străinii care au aplicate în documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, ale statelor părţi la Acordul Schengen sau ale statelor pentru ai căror cetăţeni nu există obligativitatea vizei de intrare în aceste state. Viza română nu poate depăşi valabilitatea acestei vize; 

f. străinii care urmează să vină în România în scop de afaceri, la solicitarea autorităţilor administrative, precum şi a societăţilor comerciale care îşi asumă, printr-o scrisoare de garanţie adresată în original Centrului Naţional de Vize, obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de îndepărtare; 

g. străinii care urmează să vină în România în scop de vizită, la solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine acreditate în România; 

h. străinii pentru care s-a solicitat acordarea vizei, în scris, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, din partea autorităţilor publice centrale ori a camerelor de comerţ străine; 

i. persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei la Centrul Naţional de Vize din partea următoarelor instituţii din România: Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern şi alte autorităţi publice centrale şi locale, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, precum şi cele teritoriale şi a prefecturilor, care îşi asuma obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de îndepărtare, printr-o scrisoare de garanţie transmisă în original; 

j. şoferii de TIR; 

k. personalităţile din diaspora românească şi descendenţii acestora. 

Taxele de vize

Potrivit Legii nr. 198/27.10.2008, taxele consulare percepute pentru eliberarea vizelor sunt următoarele:

Tipul Vizei

Taxa Consulară

 Tranzit aeroportuar

60 EUR 

 Tranzit

60 EUR 

 Scurtă şedere

 60 EUR

 Viză colectivă

 60 EUR + 1 EUR de persoană

 Lungă şedere

 120 EUR

Taxele se încasează anticipat, direct în euro.

Taxele de vize încasate în baza acordurilor încheiate de UE cu state terţe:

Pentru cetăţenii statelor cu care Comunitatea Europeană a încheiat convenţii bilaterale de facilitare a vizelor (Federaţia Rusă, Ucraina, Albania, Bosnia Herţegovina, Muntenegru) se aplică taxele convenite prin acordurile respective, respectiv 35 sau 70 euro. Pentru Republica Moldova, Serbia şi Macedonia vizele se acordă în continuare gratuit, până la aderarea României la spaţiul Schengen.

Nr. crt.

Acord încheiat de Comunitatea Europeană cu

Taxa de viză încasată în
regim normal

Taxa de viză încasată în regim de urgenţă

1.

ALBANIA

35 EURO

Nu se percep taxe de urgenţă

2.

BOSNIA - HERŢEGOVINA

35 EURO

Nu se percep taxe de urgenţă

3.

MACEDONIA

Vizele se acordă în regim de gratuitate

4.

MOLDOVA

Vizele se acordă în regim de gratuitate

5.

FEDERAŢIA RUSĂ

35 EURO

70 EURO

6.

SERBIA

Vizele se acordă în regim de gratuitate

Nu se percep taxe de urgenţă

7.

MUNTENEGRU

35 EURO

Nu se percep taxe de urgenţă

8.

UCRAINA

35 EURO

70 EURO

Nu se percep taxe pentru vize în cazul solicitanţilor din următoarele categorii:

 • copii mai mici de 6 ani;
 • elevi şi studenţi, studenţi din ciclul postuniversitar şi profesori însoţitori care efectuează călătorii de studii sau de formare şcolară;
 • cercetători din ţări terţe care se deplasează în Comunitate pentru cercetare ştiinţifică, astfel cum au fost definiţi în Recomandarea 2005/761/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Comunitatea Europeană;
 • funcţionari străini angajaţi ai organizaţiilor la care România este parte;
 • membri ai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, persoane care însoţesc şefi de state, de guvern, delegaţii parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membri de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate;
 • străini care sunt membri de familie ai unor cetăţeni români, în cazul eliberării vizelor de lungă şedere.

III. Formulare viza:

Formular Viza tip ABC
Formular Viza tip DS
Formular Viza tip D

Activitatea consulară se va derula doar pe baza programărilor

18.01.2017

ATENȚIE! ATENȚIE! ATENȚIE! Vă informăm că din data de 23 ianuarie 2017, serviciile consulare vor fi procesate doar pe bază de programare, regula aplicându-se tuturor oficiIlor consulare ale…

Consulatul la tine acasă prin www.econsulat.ro

18.01.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Spania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita toate categoriile de servicii consulare de care au nevoie. Orice serviciu…

Serbarea bradului de Crăciun la școala parohială din Barcelona

24.12.2019

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, consulul general Manuel Pleșa a participat la serbarea bradului de Crăciun, organizată la școala parohială din cadrul parohiei ortodoxe din Barcelona. În fața…